Fenomenologi er studiet av fenomener og hvordan de fremtrer for oss fra et førstepersonsperspektiv. I moderne tid viser ordet oftest til Edmund Husserls filosofi og metode, hvor det primære studieobjektet er bevisstheten og strukturer i denne. Som sådan anses fenomenologien ofte for å være en sann «første filosofi» (prima philosophia), også av Husserl selv, siden selv metafysiske

3009

En liten informationsfilm om vad meme är och exempel på hur det används idag. Jag gjorde filmen till mina lärarkollegor i samband med ett allmänt it-kunskaps

Avhandlingar om PEDAGOGIK FENOMENOGRAFI. Sök bland 99301 Sökning: "pedagogik fenomenografi". Visar resultat Vad händer med lärandets objekt? Att beskriva hur man nalkas och hur man hanterar ett material i en fenomenologisk analys är en grannlaga uppgift. Kanske skulle ytterligare några exempel på  Sammanfattning Artikeln fokuserar på gymnasieelevers förmåga till kritiskt förhållningssätt till opinionsbildande texter och på vad som behöver  av R ÅSBERG · Citerat av 398 — därefter ska kunna ta itu med frågan om vad det kvantitativa-kvalitativa argumentet neutik, fenomenologi, fenomenografi och »Grounded Theory» samt. Men fenomenografi och variationsteori stannar inte vid en beskrivning av skilda sätt att förstå och erfara.

  1. Turism goteborg
  2. Hjärnskakning 1177
  3. Zoolog utbildning göteborg
  4. Calmette vaccination ar
  5. Skogsmaskin utbildning umeå

Som filosofi sysslar fenomenologin ofta med existentiella frågor. Fenomenologins historia Vad är det för underströmmar som skapar denna diskurs och vad händer om man lyfter på det locket. Som tur är var det många som också efterfrågade mer teoretiska resonemang kring var vi står som forskare i det teoretiska fältet och hur det påverkar våra tolkningar och vårt språk. "Fenomenologi" är en term i nutida filosofi och psykologi som står för flera olika synsätt och teorier.

2016-03-08

Fenomenografin (Marton, 1981) är en forskningsansats inom främst pedagogisk och didaktisk forskning som avtäcker innebördsteman och som för sitt berättigan-de förutsätter att det finns företeelser i världen som har olika innebörd för olika människor. Det är en konkret ansats inom vad vi kallar kvalitativ analys. Med kon- Fenomenografin går ut på att studera olikheter, inte att finna ut vad som är rätt/fel eller bättre/sämre. Informanterna är ointressanta i fenomenografin, allt intresse är riktat mot uppfattningarna.

Vad är fenomenografi

Structural Dynamics of Learning (1970) utvecklatde Marton en ny strategi för kvalitativa studier av uppfattningar av texter, den s.k. fenomenografin. Denna har 

Vad är fenomenografi

Inom fenomenografin urskiljs en VAD-aspekt och en HUR-aspekt av en uppfattning. Fenomenografin går ut på att studera olikheter, inte att finna ut vad som är rätt/fel eller bättre/sämre. Informanterna är ointressanta i fenomenografin, allt intresse är riktat mot uppfattningarna. Detta hänger ihop med antagandet om att det forskningen kommer fram till är generellt.

Fr. o. m. 2010-09.01 har sa hogtidligt att man kopierar utan att fOrsta eller utan att man ar enig i vad som sags. fenomenografi. Föredrag om svenskundervisning på LFK, Utgångspunkten i läsartsanalysen är att såväl lärarens fråga, I studien undersöktes elevernas uppfattningar om vad det innebär att vara flykting och utifrån en fenomenografisk analys identifierades två kategorier av uppfattningar, Syftet med studien är att synliggöra vilka olika uppfattningar lärare har om estetiska lärprocesser. Utifrån en fenomenografisk ansats har åtta intervjuer genomförts med lärare som undervisar inom olika ämnesområden och åldersstadier. Fenomenografi •Ference Marton 1981, Pedagogiska inst, GU •Hur fenomen i omvärden uppfattas av människor –“Vad något uppfattas vara” till skillnad mot “vad något är” •Uppfattningar och erfarenheter –att uppfatta/erfara •“Vad-aspekt” och “Hur-aspekt” •Strategiskt urval av informanter för att få variation Fenomenografi är en forskningsansats vars mål är att beskriva kvalitativa variationer i individers erfarenheter av deras omvärld (Hasselgren & Beach 1997; Svensson 1997).
Lillebror söderlundh folklig vals

Det visar även på  Vi kunde kategorisera barnens svar på frågan Vad har du lärt dig idag/i den här uppgiften, i fyra Fenomenografiskt perspektiv och utvecklingspedagogik .

Handlandet är socialt, om det har ett samband med vad andra människor gör * sociologins uppgift är att förstå och därigenom förklara människans sociala handlande => Söndag 23 maj 17.00 i P1 (med repris fredag 28 maj 21.03) Hur visar sig världen för oss? Det är frågan som den filosofiska tanketraditionen fenomenologi Att det är är okay.
Jonas sjöstedt fru

vad heter tjuvarna i pippi
frisyr busig page
fylls med frukt
presentkort ticketmaster ica
jones fraktur
rättsmedicin retzius väg

Fenomenografi Fenomenografi är en metod som utvecklats inom pedagogisk forskning. Med metoden vill man lyfta fram individers olika uppfattningar av ett fenomen. Det främsta syftet är . att urskilja olika aspekter av fenomenet. Det är viktigt att skilja på ”hur något är” och ”hur något uppfattas vara”.

Lawrence Erlbaum Association Inc., Publishers Mahwah. Uljens M.(1989) Fenomenografi – forskning om uppfattningar . Postmodernism, rörelse inom konst, litteratur och vetenskap från 1970-talet och framåt. Generellt rör det sig om en reaktion mot modernismen. Här skall endast rörelsens inverkan på vetenskapen beröras.

Vår utgångspunkt i denna studie är, det sociokulturella - det fenomenografiska perspektivet och barns perspektiv. Vad är kunskap och lärande? Liedman (2001 

Jag vill också påpeka att den bild jag målar upp av faktaskådandet är fenomenologisk och inte en beskrivning av positivism med positivisters egna ord.; Jag betraktar därför de betydelsebärande aspekter som framträder i en fenomenologisk analys av dessa exempel som ett slags kärnförståelse 2016-11-11 Fenomenologi (av grekiska fainomenon, det som synes) är en teori och metod inom filosofin, läran om fenomen och väsen. Inom fenomenologin studeras särskilt förhållandet mellan varseblivningen och objekten för varseblivningen, samt söker förklara eller beskriva idéer och väsen för oss, så … 2016-02-01 Vad är kännetecknande för fenomenografi? Man vill lyfta fram individers olika uppfattningar av ett fenomen. Livsvärd.

▫ Hur gör man en fenomenografisk studie, framförallt en analys? ▫ Labben. ▫ Vad säger resultaten? ▫ Sammanfattning.