Om företaget tillhör samma grupp som ett annat betalningsinstitut, institut för . elektroniska pengar, kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, försäkrings-företag eller en AIF-förvaltare, ska dessa juridiska personer anges med namn och . organisationsnummer. _____ Dessa föreskrifter träder i kraft den 22 juli 2013. FFFS 2013:20

3721

råd (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning; beslutade den x november 2011. Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 § 9 och 10 förordningen (2011:xxx) om elektroniska pengar att 2 och 10 §§ samt bilaga 2 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning ska ha följande lydelse.

6 § Ett betalningsinstitut ska två gånger per år lämna Finansinspektionen uppgifter för beräkning av kapitalbas och kapitalkrav enligt den metod som myndigheten . beslutat att företaget ska tillämpa. Institutet ska samtidigt lämna uppgifter om den Ändring i föreskrifter (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. Ändring i föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag. Ändring i föreskrifter (FFFS 2011:14) om rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen. Föreskrifter som kompletterar lagen finns i förordningen (2010:1008) om betaltjänster och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. Uppland Sparkapital AB (publ.) är ett betalningsinstitut som har tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla betaltjänster enligt lag (2010:751) om betaltjänster med en internetbaserad investeringsplattform för förmedling av krediter utan säkerhet mellan Kreditgivare och Kredittagare.

  1. Efaktura.bg
  2. Enkelt skuldebrev blankett gratis
  3. Vad är studiehjälp csn

Svenska skeppshypotekskassan. Ett företag enligt första stycket ska dessutom tillämpa föreskrifterna på grundval av företagets konsoliderade situation, enligt artikel 18 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag. En anmälan som avser tillhandahållande av betaltjänster ska för institut för elektroniska pengar innehålla de uppgifter som anges i 4 kap. 2 och 3 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer, och för registrerade utgivare de uppgifter som anges i 4 kap. 4 och 5 §§ samma föreskrifter.

inspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. Lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument innehåller bestämmelser om vilka skyldigheter en kontohavare har vid användningen av …

FI:s författningar (FFFS) 155 träffar. Nummer 2020:32 Rubrik Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar tionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalnings-institut och registrerade betaltjänstleverantörer. Lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument inne-håller bestämmelser om vilka skyldigheter en kontohavare har vid användningen av ett betalningsinstrument och vilket betalningsansva.

Fffs betalningsinstitut

FINANSINSPEKTIONEN ÅRSREDOVISNING 2020. 16 februari 2021 Dnr 21-1702. INNEHÅLL. 2 INNEHÅLL. GENERALDIREKTÖREN HAR ORDET Krisen är också en källa till kunskap och insikt Viktiga aktiviteter

Fffs betalningsinstitut

för elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar ska FFFS 2007:5 Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering ‥ 000. FFFS 2009:1 Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ‥ 000. FFFS 2010:2 Begränsning av krediter mot säkerhet i form av pant i bostad ‥ 000. FFFS 2010:3 Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ‥ 000 råd (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning; beslutade den x november 2011. Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 § 9 och 10 förordningen (2011:xxx) om elektroniska pengar att 2 och 10 §§ samt bilaga 2 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning ska ha följande lydelse.

Lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument inne-håller bestämmelser om vilka skyldigheter en kontohavare har vid användningen av ett betalningsinstrument och vilket betalningsansva. Betalningsvolym = 1,2 miljarder euro/12 = 100 miljoner euro. Steg 2: 4 procent av 5 miljoner euro (0 till 5 miljoner euro) = 200 000 euro +. 2,5 procent av 5 miljoner euro (5 till 10 miljoner euro) = 125 000 euro +. 1 procent av 90 miljoner euro (10 till 100 miljoner euro) = 900 000 euro.
Aktie autoliv

dels att 6 kap.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 § 3 förordningen om . betaltjänster att 9 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer .
Hp tronic datart

vad ar samtidskonst
elektriker jobbe hjemme
butiks jobb stockholm
attentat punkband
symtom hjärntumör vuxen
skatt vinst hyresfastighet
öckerö gymnasium antagningspoäng

råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade . betaltjänstleverantörer; beslutade den 17 april 2018. Finansinspektionen föreskriver 1 med stöd av 5 § 1–3, 17 och 19 förordningen om betaltjänster i fråga om Finansinspektionens föreskrifter och

2 INNEHÅLL. GENERALDIREKTÖREN HAR ORDET Krisen är också en källa till kunskap och insikt Viktiga aktiviteter National transposition measures communicated by the Member States concerning: Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on payment services in the internal market, amending Directives 2002/65/EC, 2009/110/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010, and repealing Directive 2007/64/EC (Text with EEA relevance) FCG har biträtt Bynk AB vid dess ansökan om att bli betalningsinstitut.

LIBRIS titelinformation: Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 20103) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer [Elektronisk resurs]

föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar ska ha följande lydelse. 1 kap. 5 § Ett betalningsinstitut enligt lagen (2010:751) om betaltjänster och ett institut . för elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar ska FFFS 2007:5 Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering ‥ 000. FFFS 2009:1 Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ‥ 000. FFFS 2010:2 Begränsning av krediter mot säkerhet i form av pant i bostad ‥ 000.

2.4.1 fffs 2014:4 – finansinspektionens fÖreskrifter och allmÄnna rÅd om hantering av operativa risker 26 2.4.2 fffs 2014:5 – finansinspektionens fÖreskrifter och allmÄnna rÅd om informationssÄkerhet, it-verksamhet och insÄttningssystem 27 2.5 iso-standarder 29 2.5.1 iso 22301 31 2.5.2 iso 27031 34 2.6 ramverk fÖr it-styrning 36 Trustly Group AB (org.nr 556754-8655) är ett svenskt auktoriserat betalningsinstitut under tillsyn av Finansinspektionen.